Proiecte

horizontal rule

   Home   Noutăți    Oferta CCD     Informații publice    Biblioteca    Activități   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI

 

   

                    

     

 In derulare: 

Titlul proiectului: “Educatori pentru societatea cunoașterii” 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare”. 

Numărul de identificare al contractului POSDRU/87/1.3/S/55659 

            Proiectul este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Casa Corpului Didactic Bihor, SIVECO România SA, Casa Corpului Didactic Timiș   și se derulează la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord - Vest și  Vest.   

Obiectiv general:  

       Proiectul “Educatori pentru societatea cunoașterii” își propune dezvoltarea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar, prin intermediul unui program multiregional inovativ de formare bazat pe domenii prioritare MECTS și resurse digitale, în scopul abilitării curriculare durabile a acestora și îmbunătățirea capitalului uman din educație. 

Obiectivele specifice:  

bullet

Îmbunătățirea managementului și calității programelor de formare continuă și perfecționare obligatorie pentru personalul didactic din cele două județe; 

bullet

Dezvoltarea unei rețele funcționale de profesioniști (manageri, universitari și practicieni din învățământul preuniversitar); 

bullet

Asigurarea unui învățământ de calitate prin programe de formare continuă acreditate; 

bullet

Racordarea formării profesionale continue a cadrelor didactice la dimensiunile învățării pe tot parcursul vieții; 

bullet

Formarea, dezvoltarea competențelor profesionale și certificarea unui număr de 100 de formatori și 4.300 de cadre didactice din cele două regiuni de dezvoltare; 

bullet

Promovarea și diseminarea rezultatelor și exemplelor de bună practică dezvoltate în cadrul proiectului. 

Parteneri:

bullet

ISJ Bihor;

bullet

ISJ Timiș;

bullet

CCD Bihor;

bullet

CCD Timiș. 

Principalele activități:  

Informarea și publicitatea 

bullet

Conferința de presă inițială;

bullet

5 conferințe intermediare; 

bullet

Conferința de presă finală;

bullet

Realizarea unei platforme de comunicare, învățare și publicitate a proiectului. 

  

Dezvoltarea, implementarea și mentenanța portalului. 

bullet

Proiectarea și dezvoltarea portalului;

bullet

Dezvoltarea conținutului educațional pentru portal; 

bullet

Implementarea aplicației; 

bullet

 Mentenanța portalului. 

Dezvoltarea, acreditarea și pregătirea implementării programelor de formare  

bullet

Investigarea nevoilor de formare și selecția grupului țintă; 

bullet

Elaborarea și acreditarea programelor de formare și a spațiilor destinate formării; 

bullet

Selecția și formarea formatorilor. 

Implementarea programelor de formare 

  Formarea unui număr de 4400 cadre didactice, personal de conducere, îndrumare și control din județele Bihor și Timiș în 16 centre de formare.  

Monitorizarea și evaluarea programelor de formare

bullet

Realizarea unei cercetări asupra rezultatelor formării; 

bullet

Realizarea a patru ghiduri dedicate cadrelor didactice, cuprinzând modele de “bune practici” surprinse în cadrul programului de formare. 

 Rezultatele anticipate: 

bullet

1 newsletter: 8 numere x 6000 exemplare; 

bullet

1000 de broșuri de prezentare a programului multiregional de formare; 

bullet

1000 de postere pentru promovarea proiectului; 

bullet

1 portal comunicare și e-learning pe care se vor posta suporturi de curs și aplicații practice; 

bullet

1 program de formare a cadrelor didactice pe 5 module acreditat; 

bullet

16 centre acreditate, dotate cu echipament și logistica necesară pentru activitatea de formare; 

bullet

100 de formatori cu competențe de formare a adulților; 

bullet

cel puțin 3.665 portofolii de dezvoltare personală; 

bullet

cel puțin 3.665 cadre didactice acreditate CNFP, inclusiv prin ECDL; 

bullet

1 studiu cercetare - formare; 

bullet

2 ghiduri metodologice, care vor valorifica experiența dobândită de formabili și vor deveni modele de “bună practică”;

bullet

model integrat, modular și flexibil de formare profesională; 

bullet

promovarea și diseminarea rezultatelor și exemplelor de bună practică dezvoltate în cadrul proiectului. 

Programe ale altor instituții implementate și de CCD Bihor:

        D1 

“Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” 

Numărul de identificare a contractului POSDRU/87/1.3/S/62534 

Parteneri

bullet

Inspectoratul Școlar Județean Bihor; 

bullet

Inspectoratul Școlar al Municipiului București; 

bullet

SIVECO România SA; 

bullet

TEHNE România.

Obiectivele specifice:  

bullet

elaborarea unui curriculum interdisciplinar, pornind de la nevoile existente la nivelul unităților de învățământ, raportat la standardele curriculare; 

bullet

dezvoltarea celor două module de curs și conversia lor în format digital: A: Abilitarea pe curriculum B: Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor; 

bullet

formarea cadrelor didactice din grupul țintă pe cele două module de curs; 

bullet

asigurarea calității programului acreditat de formare continuă și a curriculumului interdisciplinar integrat la decizia școlii; 

bullet

schimb de experiență și formare continuă utilizând o platformă colaborativă on-line dedicată cadrelor didactice din aria curriculară vizată; 

bullet

încurajarea accesului și a participării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar la oportunitățile oferite de proiect prin promovarea și diseminarea rezultatelor și a exemplelor de bune practici. 

Principalele activități: 

Conferință de pres㠖 informare privind obiectivele/desfășurarea proiectului.

Elaborarea curriculum-ului interdisciplinar, integrat la decizia școlii, național, acreditat, pentru matematică, fizică, chimie, biologie. 

Elaborarea și dezvoltarea celor 2 cursuri de formare propuse în proiect. 

bullet

Dezvoltarea cursurilor de formare propuse prin proiect; 

bullet

Dezvoltarea cursurilor în format digital și integrarea lor în portal. 

Conceperea, dezvoltarea și administrarea instrumentelor informatice. 

Formarea și certificarea cadrelor didactice. 

bullet

Selecția celor 5000 participanți la cursul de formare;

bullet

Organizarea și planificarea sesiunilor de formare; 

bullet

 Desfășurarea sesiunilor de formare și certificare. 

Evaluarea de impact. 

bullet

 Aplicarea chestionarelor și interpretarea statistică a datelor. 

Acțiuni de promovare a importanței formării continue pentru cadrele didactice. 

bullet

Realizarea unui film de prezentare a sesiunilor de formare și a exemplelor de buna practică; 

bullet

Lansarea portalului; 

bullet

Conferințele Naționale "Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii"; 

bullet

Realizarea de concursuri specifice în cadrul portalului.   

D2 

Fondul social european 

Programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 

Axa prioritară 1:  „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 

Domeniul major de intervenție 1. 3 „Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesional㔠

Titlu proiect: Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii 

POSDRU 87 /1.3/ S/ 58422 

Parteneri: 

bullet

Casa Corpului Didactic Cluj

bullet

Siveco România  

horizontal rule

      Home   Noutăți    Oferta CCD     Informații publice    Biblioteca    Activități   Proiecte    Parteneriate    Editura    CDI